Điều 8/

Điều 8.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau:

-    Hoạt động của Ban kiểm soát;

-    Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát;

-    Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;

-    Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên  Ban giám đốc, và các cán bộ quản lý;

-    Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và cổ đông.