Điều 7/

Điều 7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau:

-    Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính;

-    Hoạt động của Hội đồng quản trị;

-    Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;

-    Kết quả giám sát đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành;

-    Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý;

-    Các kế hoạch dự kiến trong tương lai.