Điều 30/

Điều 30: Tổ chức công bố thông tin

1.  Công ty tổ chức công bố thông tin gồm một số nội dung chủ yếu sau:

       a.  Xây dựng ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;

       b.  Đồng thời bổ nhiệm ít nhất một cán bộ chuyên trách về công bố thông tin.

2.  Cán bộ chuyên trách công bố thông tin có thể là Thư ký công ty hoặc cán bộ quản lý kiêm nhiệm.

3. Cán bộ chuyên trách công bố thông tin phải là người:

       a. Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học;

       b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ;

       c. Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định;

       d. Chịu trách nhiệm về công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.