Điều 29/

Điều 29. Công bố thông tin về các cổ đông lớn

1.  Công ty phải tổ chức công bố thông tin định kỳ về từng cổ đông lớn gồm các nội dung chủ yếu sau:

a.   Tên, năm sinh (cổ đông cá nhân);

b.   Địa chỉ liên lạc;

c.   Nghề nghiệp (cổ đông cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức);

d.   Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty;

e.   Tình hình biến động về sở hữu của các cổ đông lớn;

f.    Những thông tin có thể dẫn tới sự thay đổi lớn về cổ đông của công ty;

g.   Tình hình tăng, giảm cổ phiếu, và cầm cố, thế chấp cổ phiếu công ty của các cổ đông lớn.

2.  Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm và công bố thông tin về tình hình biến động cổ đông theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.