Điều 28/

Điều 28. Công bố thông tin về tình hình quản trị công ty

1.  Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông hàng năm, trong báo cáo thường niên của công ty, tối thiểu phải bao gồm những thông tin sau:

a.   Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

b.   Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

c.   Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành;

d.   Hoạt động của các tiểu ban của Hội đồng quản trị;

e.   Những kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty;

f.    Thù lao và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc điều hành và thành viên Ban kiểm soát;

g.   Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên;

h.   Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và Ban kiểm soát đã tham gia đào tạo về quản trị công ty;

i.    Những điểm chưa thực hiện theo quy định của Quy chế, nguyên nhân và giải pháp.

2.  Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.