Điều 2/

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1.   Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a.   “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm:

-    Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;

-    Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;

-    Đối xử công bằng giữa các cổ đông;

-    Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;

-    Minh bạch trong hoạt động của công ty;

-    Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

b.    “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong Khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán;

c.   Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc cổ đông lớn của công ty.

2.   Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.