Điều 1/

Điều 1.  Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

Quy chế quản trị công ty áp dụng cho Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre (sau đây gọi là các “công ty”). Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của các Công ty.

Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của các Công ty