Quy định chung/

Chương I:         Quy định chung

Điều 1.  Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

Quy chế quản trị công ty áp dụng cho Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre (sau đây gọi là các “công ty”). Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của các Công ty.

Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của các Công ty.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1.   Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a.   “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm:

-    Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;

-    Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;

-    Đối xử công bằng giữa các cổ đông;

-    Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;

-    Minh bạch trong hoạt động của công ty;

-    Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

b.    “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong Khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán;

c.   Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc cổ đông lớn của công ty.

2.   Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.